หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดตั้งบริษัทของชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆ

 การจัดตั้งบริษัทของชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆ

                ในการที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาเปิดบริษัทเพื่อเข้ามาประกอบกิจการในไทยนั้น ตามกฎหมายไทยนั้นได้มีข้อกำหนด และข้อจำกัดต่างๆตาม พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จึงทำให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาจดทะเบียนถือหุ้นในบริษัทไทยได้ทั้งหมด อีกทั้งยังไม่สามารถประกอบธุรกิจบางประเภทได้ในประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาติ หรือ เข้าข้อยกเว้นให้สามารถประกอบกิจการได้

                แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนั้นกฎหมายไทยไม่ได้กำหนดครอบคลุมไปถึงการจำกัดการเข้าถือหุ้นของชาวต่างชาติในกรณีดังต่อไปนี้

                1.ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยที่เป็นตัวแทน (นอมินี)

            การจัดตั้งบริษัทในรูปแบบนี้ จะทำการจัดตั้งบริษัทตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย โดยจะให้คนไทยถือหุ้น 51% และให้ชาวต่างชาติ ถือหุ้น 49% แต่อย่างไรก็ดีในการประกอบกิจการนั้นชาวต่างชาติเป็นผู้ดำเนินการทางธุรกิจ เนื่องจากมีการลงนามการโอนหุ้นของคนไทยให้คนต่างชาติล่วงหน้า ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการเลี่ยงกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 

2.การถือหุ้นไขว้กัน

                การถือหุ้นในลักษณะนี้จะเป็นการที่บริษัทตั้งแต่ สองบริษัทขึ้นไปทำการถือหุ้นของบริษัทซึ่งกันและกัน โดยบริษัททั้งสองนั้นจะมีคนไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นอยู่ 51% ตามกฎหมาย แต่จะมีชาวต่างชาติมาถือหุ้น 49% ในส่วนที่เหลือ ซึ่งผลการถือหุ้นในลักษณะนี้จะทำให้มองดูเหมือนว่าบริษัททั้งสองนั้นเป็นบริษัทไทย แต่อย่างไรก็ดีการดำเนินการดังกล่าวยังถือว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมาย

 

                3.โครงสร้างแบบแบ่งออกเป็นสองลำดับ

                นอกจากโครงสร้างหลายรูปแบบเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทที่สุดท้ายแล้วถือเป็นการเลี่ยงกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว โครงสร้างแบบแบ่งออกเป็นสองลำดับนี้ ยังจะต้องมีตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมโดยตรงกับบริษัท ซึ่งโครงสร้างนี้จะมีความปลอดภัยกว่า แต่อย่างไรก็ตามตัวแทนผู้ถือหุ้น (นอมินี) นั้นยังคงต้องลงนามสัญญาการโอนหุ้นล่วงหน้าไว้ก่อน ดังนั้นโครงสร้างเช่นนี้ยังคงไม่ถูกต้องตามกฎหมายเท่าที่ควร

               

 

4.โครงสร้างการแบ่งออกเป็นสามลำดับ

            เป็นอีกรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทโดยไม่ต้องอาศัยตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย (นอมินี) กล่าวคือ เป็นโครงสร้างแบบแบ่งออกเป็นสามลำดับ โดยโครงสร้างนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยคู่สัญญาภายนอก เนื่องจากเป็นการใช้เพียงคู่สัญญาที่มีอยู่ และเนื่องจากกฎหมายไทยได้ห้ามการถือหุ้นไขว้และการใช้ตัวผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยเพื่อดำเนินการแทน โครงสร้างลักษณะนี้จึงไม่มีทั้งสองรูปแบบดังกล่าวที่กฎหมายห้าม คนต่างด้าวจึงมีอำนาจที่จะดำเนินการและจัดการการลงทุนของตนในรูปแบบหมุนวน แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างนี้ต้องมีความกระจ่างชัดว่าไม่มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

             

5.โครงสร้างผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

                 หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) คือ ตราสารสิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการที่มีการจดบุริมสิทธิไว้อย่างชัดเจนไม่สามารถยกเลิกได้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่สิทธิในการออกเสียงอยู่ที่การกำหนดว่าจะให้กี่หุ้นเท่ากับ 1 เสียงยกตัวอย่างเช่น 2 หุ้นเท่ากับ 1เสียงหมายความว่าถ้าเราถือหุ้นอยู่ 100หุ้น จะถือว่าเรามีสิทธิออกเสียง 50เสียง และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนที่ระบุไว้เมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่ตามที่จดบุริมสิทธิไว้ อาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้ แต่หากกิจการนั้นต้องเลิกดำเนินการและมีการชำระบัญชีโดยการขายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

ในโครงสร้างแบบนี้ จะมีหุ้นหลายประเภท ซึ่งในแต่ละหุ้นนั้นจะต้องมีสิทธิลงคะแนนเสียง แต่หุ้นบางประเภทอาจมีสิทธิพิเศษในการลงคะแนนเสียง ซึ่งโดยปกติแล้วสิทธิพิเศษจะเกี่ยวกับเรื่องการลงคะแนนเสียง แต่ก็สามารถมีสิทธิพิเศษในเรื่องอย่างอื่นได้ (เช่น การได้กำไร และอื่นๆ) ในการจัดตั้งเช่นนี้ ผู้มีสัญชาติไทยต้องเป็นผู้ถือหุ้นส่วนมากในหุ้นจดทะเบียน แต่ในความเป็นจริงคนต่างด้าวจะเป็นผู้ควบคุมกิจการ เพราะเขาเป็นผู้มีเสียงส่วนมากในการออกเสียง โครงสร้างผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถเกิดได้จากการกำหนดของบริษิท (เช่น ข้อบังคับของบริษัท) ซึ่งจะกำหนดแผนการคร่าวๆเกี่ยวกับความแตกต่างของหุ้น สิทธิและความรับผิดต่างๆ

บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.