หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกระดับบัญชีสินค้าเกษตร
ยกระดับบัญชีสินค้าเกษตร
แจงมาตรฐานบัญชีใหม่เน้นการค้า ไม่กระทบรายย่อย


       สภาวิชาชีพบัญชีแจงมาตรฐานบัญชีสินค้าเกษตร บังคับใช้กับผู้ประกอบการเพื่อการค้า ไม่กระทบรายย่อย

       นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญ เปิดเผยว่า ในปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ว่าด้วยเรื่องเกษตรกรรมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ และสามารถเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการค้ากับประเทศอื่นๆ ได้ เช่น มาเลเซีย มีการวัดมูลค่าต้นปาล์มตามมาตรฐานสากลแล้ว แต่ไทยยังไม่ได้ทำ

       "มาตรฐานบัญชีใหม่นี้ จะใช้บังคับเฉพาะผู้ประกอบการเกษตรเพื่อการค้าเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรายย่อยทั่วไป ที่ทำการเกษตรเพื่อยังชีพ จึงไม่ต้องตกใจ แต่เกษตรทั่วไปสามารถที่จะทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้รู้จักฐานะการเงินของตัวเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการเงินในอนาคต" นายประสัณห์ กล่าว

       ขณะที่ผู้ประกอบการเกษตรเพื่อการค้าของไทยมีจำนวนมาก และบางรายมีขนาดธุรกิจใหญ่มากทำธุรกิจครอบคลุมไปทั่วโลก แต่ระบบบัญชีด้านการเกษตรของไทยยังไม่มี และในมาตรฐานบัญชีอื่นๆ ไม่ได้พูดถึงสินค้าเกษตรที่มีการวัดมูลค่าอย่างละเอียด ซึ่งมาตรฐานใหม่จะใช้วัดมูลค่าสินค้าเกษตรซึ่งนับเป็นทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ด้วยวิธีการใช้ราคาตลาดหักต้นทุนในการขายต่างจากปัจจุบันที่จะมีการลงบัญชีเมื่อมีการขายผลผลิตเกิดขึ้น

       อย่างไรก็ตาม การลงบัญชีนี้จะไม่ครอบคลุมถึงผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในส่วนของสินค้าที่นำไปแปรรูปมูลค่าของสินค้าหรือการลงบัญชีจะเป็นอีกราคาหนึ่ง อาทิ ไก่ โคที่เลี้ยง ซึ่งระหว่างการเลี้ยงในแต่ละระยะราคาตลาดจะต่างกันและโคมีพันธุ์ที่ต่างออกไป พันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อรีดนมและโคที่เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อราคาก็จะต่างกันจึงควรลงบัญชีที่ต่างกัน

       อย่างไรก็ตาม รวมทั้งต้นไม้ที่ปลูกเพื่อการค้าอย่างไม้สัก ระยะเวลาการปลูกที่สามารถตัดได้อาจจะ 30 ปี แต่ก่อนจะถึงระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว ต้นสักมีมูลค่า สามารถวัดได้โดยอิงราคาตลาด ต้องลงบัญชีรวมถึงผลไม้ ก่อนที่จะให้ผลก็มีราคา หรือพืชเกษตรบางอย่างเมื่อเก็บผลผลิตแล้วสามารถขายซากได้ก็ต้องลงบัญชีให้ครบ

       สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จะให้ผู้ประกอบการเกษตรเพื่อค้าเปิดเผยข้อมูลในเชิงปริมาณของสินทรัพย์แต่ละกลุ่ม ซึ่งจะแยกระหว่างสินค้าเกษตรหรือสินทรัพย์เพื่อการอุปโภคบริโภค และสินทรัพย์เพื่อการให้ผลิตผล จะทำให้ประเทศไทยทราบถึงมูลค่าสินค้าเกษตรที่แท้จริงตามเกณฑ์ของมาตรฐานบัญชีสากล


ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.