หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม


       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้


คุณสมบัติ SMEs
       1. มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท

       2. จดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

       3. ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

       4. เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

       5. ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับผู้ให้กู้

       6. กรณี SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่

              6.1 มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้าหรือเอกสารทางราชการหรือเอกสารอื่นใดที่ บสย. เห็นชอบ

              6.2 ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่บสย. เห็นชอบ

       7. กรณี SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี

              7.1 เป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่หรือสินค้า / บริการ / กระบวนการที่มีความแตกต่างจากเดิมโดยธนาคารเป็นผู้รับรองและยืนยัน

              7.2 เป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย. เห็นชอบ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
ขอขอบคุณภาพจาก CorpComm Design
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.