หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

เนื้อหาใน พรบ.ฯ โดยสรุปจะเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยหากประชาชนติดต่อกับหน่วยงานราชการจะต้องได้รับความสะดวกจากหน่วยงานราชการนั้นๆ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  การติดต่อเพื่อขออนุญาต จดทะเบียน แก้ไข เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบคำขอ เอกสารที่ยื่นให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องและยังขาดเอกสารอื่นใดต้องแจ้งให้ทราบทันที ถ้าแก้ไขได้ ณ ขณะนั้น ต้องให้แก้โดยพลัน

2. ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้แก้ไข และให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามในบันทึกดังกล่าว

3. ในกรณีที่ประชาชนยื่นคำขอและได้เตรียมเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาคำขอนั้นไม่ได้ เว้นแต่เป็นความไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วนอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้ดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องโดยไม่ชักช้า

4. ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้เจ้าหน้าที่คืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถุงเหตุแห่งการคืนคำขอ

5. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดที่แจ้งแก่ประชาชนและแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบภายในเจ็ดวันที่พิจารณาแล้วเสร็จ หากครบกำหนดแล้วยังพิจารณาไม่เสร็จให้แจ้งแก่ประชาชนทราบถึงเหตตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.