หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

การปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศของอินโดนีเซียกับโอกาสการลงทุนของไทย

การปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศของอินโดนีเซียกับโอกาสการลงทุนของไทย

 
 
อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในแหล่งการค้าการลงทุนที่มีศักยภาพของอาเซียน สะท้อนได้จากการเป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรราว 250 ล้านคน มากที่สุดในอาเซียน อีกทั้งเศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวดีต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 5.8 ต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.3 ต่อปีในช่วงปี 2558-2563 ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายเร่งส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการเกื้อหนุนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนสร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับประชากรในประเทศ ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ของอินโดนีเซียในช่วงปี 2553-2557 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 15.6 ต่อปี สะท้อนให้เห็นว่าอินโดนีเซียเป็นแหล่งลงทุนเป้าหมายที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
 
 กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศฉบับใหม่
 
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ล่าสุดรัฐบาลอินโดนีเซียได้ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยเงื่อนไขการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (Negative Investment List) ฉบับที่ 39/2014 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ครอบคลุมการเพิ่มประเภทของธุรกิจที่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในรูปแบบร่วมทุนได้ รวมทั้งการเพิ่มและลดสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจหลายประเภท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
 

ธุรกิจใหม่ที่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในรูปแบบร่วมทุน
หน่วย : ร้อยละ

ธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด
ของนักลงทุนต่างชาติ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

• การปลูกพืชไร่ อาทิ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง บนพื้นที่มากกว่า 25 เฮกตาร์

• การเพาะปลูกพืชสวน ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การแปรรูป การวิจัยคุณภาพ การท่องเที่ยงเชิงเกษตร และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

49
 

30

 

ธุรกิจพลังงานและเหมืองแร่

• ธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่น

- การก่อสร้างแท่นขุดเจาะ

- การก่อสร้างถังบรรจุก๊าซธรรมชาติทรงกลม

- การก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล

• ธุรกิจสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และความร้อนใต้โลก

• ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์

 

75

49

49

49
 

49

ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค • ธุรกิจการจัดการของเสียที่ไม่อันตราย 95
ธุรกิจด้านการค้า

• ธุรกิจการจัดจำหน่ายและคลังสินค้า

• ธุรกิจคลังสินค้าประเภทแช่เย็น

- การลงทุนในเกาะ Sumatra, เกาะ Java และเกาะ Bail

- การลงทุนในเกาะ Kalimantan, เกาะ Sulawesi, เกาะ Nusa, เกาะ Tenggara, เกาะ Maluku และเกาะ Papua

• ธุรกิจสำรวจตลาด

• ธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคล่วงหน้า

33

 

33

 

67

 

51

95

ธุรกิจท่องเที่ยว

• ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวม

- กรณีร่วมทุนกับบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก และสหกรณ์

• ธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่มีการจัดระดับมาตรฐาน

• ธุรกิจส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาทิ โฆษณา โปสเตอร์ ภาพถ่าย เป็นต้น

• ธุรกิจโรงแรมแบบโมเต็ล กรณีเป็นนักลงทุนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และลงทุนเฉพาะในเกาะ Java และเกาะ Bail

49

51

51

51

70

ธุรกิจขนส่ง

• ธุรกิจก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและอาคารคลังสินค้า

• ธุรกิจขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)

• ธุรกิจบริการตรวจสภาพรถยนต์

49

49

49

ธุรกิจสื่อสาร • ธุรกิจ Content Services และธุรกิจ Call Center 49
ธุรกิจด้านสุขภาพ • ธุรกิจบริการพยาบาล กรณีเป็นนักลงทุนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และลงทุนเฉาะในเกาะ Makassar และเกาะ Manado 51

ที่มา : Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM)

 
ธุรกิจที่มีการเพิ่มสัดส่วนการร่วมทุนของนักลงทุนต่างชาติ
หน่วย : ร้อยละ

ธุรกิจ ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการลงทุนสูงสุด
ของนักลงทุนต่างชาติ
อัตราเดิม อัตราใหม่
ธุรกิจพลังงานและเหมืองแร่ • ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดมากกว่า 10 เมกะวัตต์ กรณีลงทุนตามโครงการ Public-Private Partnership (PPP) 95 100
ธุรกิจท่องเที่ยว • ธุรกิจสนามกอล์ฟ กรณีเป็นนักลงทุนจากประเทศกลุ่มอาเซียน ยกเว้นการลงทุนในเกาะ Java และเกาะ Bali 51  70
ธุรกิจขนส่ง • ธุรกิจบริการท่าเรือ กรณีลงทุนตามโครงการ Public-Private Partnership (PPP) 49  95
ธุรกิจสื่อสาร • ธุรกิจโครงข่ายคมนาคมประเภท Fixed Network 49 65
ธุรกิจการเงิน • ธุรกิจ Venture Capital 80  85 
ธุรกิจด้านสุขภาพ

• ธุรกิจยา

• ธุรกิจโรงพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการทันตกรรม กรณีเป็นนักลงทุนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และลงทุนในอินโดนีเซียตะวันออก ยกเว้นเกาะ Makassar และเกาะ Manado

75

67

 
85

70

 


ที่มา : Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM)
 

ธุรกิจที่มีการลดสัดส่วนการร่วมทุนของนักลงทุนต่างชาติ
หน่วย : ร้อยละ

ธุรกิจ ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการลงทุนสูงสุด
ของนักลงทุนต่างชาติ
อัตราเดิม อัตราใหม่
ธุรกิจพลังงานและเหมืองแร่ • ธุรกิจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเล  95  75

 

ที่มา : Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM)


ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุน
หน่วย : ร้อยละ

ธุรกิจ ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการลงทุนสูงสุด
ของนักลงทุนต่างชาติ
อัตราเดิม อัตราใหม่
ธุรกิจพลังงานและเหมืองแร่ • ธุรกิจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนพื้นดิน 95 

ไม่อนุญาตให้ลงทุน 


ที่มา : Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM)
 

โอกาสการลงทุนของไทยในอินโดนีเซีย
 
การปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติฉบับใหม่มีส่วนทำให้โอกาสการลงทุนในอินโดนีเซียเปิดกว้างมากขึ้น เมื่อประกอบกับจุดแข็งของอินโดนีเซียในด้านการมีทรัพยากรในประเทศอุดมสมบูรณ์ มีแรงงานวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก และค่าจ้างแรงงานถูก จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายการลงทุนในอินโดนีเซีย สำหรับธุรกิจของไทยที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงกฎระเบียบใหม่และนักลงทุนไทยมีศักยภาพในการขยายการลงทุนในอินโดนีเซีย อาทิ
 
• ธุรกิจพลังงานและเหมืองแร่ โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก สะท้อนได้จากการที่อินโดนีเซียยังมีกระแสไฟฟ้าใช้ไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปัจจุบันอัตราการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าของอินโดนีเซียอยู่ที่ร้อยละ 70-75 ขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้ทั่วประเทศภายในปี 2563 ทั้งนี้ ภายใต้กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศฉบับใหม่ รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบร่วมทุนได้ โดยสามารถลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 และธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดมากกว่า 10 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 แต่สำหรับการลงทุนตามโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ทั้งหมด 100%
 
• ธุรกิจท่องเที่ยว ภาคการท่องเที่ยวมีความสำคัญค่อนข้างมากต่อเศรษฐกิจอินโดนีเซีย โดยในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาอินโดนีเซีย 9.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากปีก่อน ขณะที่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.4 ต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญจากการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจังของภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร ที่จะเข้าไปขยายตลาดในอินโดนีเซีย ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันมีอยู่มากแล้วก็ตาม แต่การเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ความต้องการโรงแรมและที่พัก รวมถึงร้านอาหารในอินโดนีเซียยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ภายใต้กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศฉบับใหม่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบการร่วมทุนได้หลายประเภท อาทิ ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49 หรือไม่เกินร้อยละ 51 ในกรณีที่ร่วมทุนกับผู้ประกอบการ SMEs ท้องถิ่น ธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่มีการจัดระดับมาตรฐาน ลงทุนในสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 51 ธุรกิจโรงแรมแบบโมเต็ล กรณีที่เป็นนักลงทุนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนลงทุนในสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 เฉพาะเกาะ Java และเกาะ Bali เท่านั้น สำหรับธุรกิจสนามกอล์ฟ กรณีที่เป็นนักลงทุนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนลงทุนในสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 ยกเว้นเกาะ Java และเกาะ Bali
 
สำหรับการลงทุนของไทยในอินโดนีเซียในปี 2557 มีโครงการการลงทุนทั้งสิ้น 55 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 317.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากเป็นอันดับ 13 ของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปรับปรุงกฎระเบียบฉบับใหม่ได้เพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนไทยในการเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนชาติอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น นักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียควรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญและรับมือกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น พร้อมกันนี้ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจกฎระเบียบด้านการลงทุนอย่างละเอียดก่อนเข้าไปลงทุน
 
 
ขอขอบคุณข้อมูล จาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (www.exim.go.th)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.