หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งทอเทคนิค…ทางออกที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอเยอรมนี

สิ่งทอเทคนิค…ทางออกที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอเยอรมนี

 
 
ตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเยอรมนีได้ก้าวผ่านความตกต่ำจากปัญหาการแข่งขันและค่าจ้างแรงงานที่ปรับสูงขึ้น โดยหันมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมด้วยการตัดสินใจย้ายฐานการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ไปยังประเทศที่มีต้นทุนค่าจ้างแรงงานราคาถูกในแถบเอเชีย ขณะที่การผลิตในประเทศเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ และคงรักษาส่วนของการวิจัยและพัฒนารวมถึงการออกแบบไว้ในประเทศ ขณะเดียวกันได้หันมาจริงจังกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าเพิ่มสูงอย่าง “สิ่งทอเทคนิค” หรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณสมบัติเฉพาะและใช้ประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากเยอรมนีตระหนักดีว่า นวัตกรรมจะมีส่วนผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างยั่งยืน และยังช่วยลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคา เป็นที่น่าสังเกตว่า พัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการผลิตสิ่งทอเทคนิคของเยอรมนีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและคาดว่าในปี 2558 จะมีสัดส่วนสูงราวร้อยละ 60 ของปริมาณการผลิตสิ่งทอรวมของประเทศ โดยส่วนใหญ่เน้นผลิตสิ่งทอที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น สิ่งทอที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ในปี 2557 เยอรมนีครองส่วนแบ่งตลาดสิ่งทอเทคนิคเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยสัดส่วนราวร้อยละ 9 รองจากจีน (ร้อยละ 30) และตามด้วยสหรัฐฯ (ร้อยละ 7.8)

 
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคในเยอรมนีประสบความสำเร็จมีดังนี้ 

• การผลิตสิ่งทอเทคนิคในเยอรมนีมีการวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงกับการผลิตในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันเยอรมนีมีสถาบันวิจัยด้านสิ่งทอ 16 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยหรือทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สถาบันวิจัยสิ่งทอเหล่านี้ยังร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อลดปัญหาการออกแบบสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรืองานวิจัยไม่เหมาะกับการใช้งานจริง ทั้งนี้ สถาบันวิจัยด้านสิ่งทอที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีที่น่าสนใจ อาทิ Bekleidungsphysiologische Institut Hohenstein e.V. เน้นวิจัยสิ่งทอเทคนิคด้านเสื้อผ้า และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่สามารถนำผลงานวิจัยมาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้จริง นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการเริ่มต้นธุรกิจและหาตลาด Deutschen Institute für Textil-und Faserforschung Denkendorf เน้นวิจัยอุตสาหกรรมสิ่งทอตลอดทั้ง Supply Chain และHohenstein Institut für Textilinnovation gGmbH เน้นวิจัยด้านการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กมาประยุกต์ใช้กับเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อประโยชน์ของสุขภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้สวมใส่ นอกจากนี้ สถาบันวิจัยราว 10 แห่งในเยอรมนีอยู่ระหว่างวิจัยสิ่งทอเทคนิคด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ เช่น การผลิตเนื้อเยื่อ หลอดเลือด กระดูกเทียม การผลิตถุงมือสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยล่าสุดสิ่งทอจากเยอรมนีชนะการประกวดนวัตกรรมด้านสิ่งทอ (Techtextil Innovation Award 2015) ถึง 4 ราย จากการประกวดทั้งหมด 8 สาขา ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคของเยอรมนี 

  • สิ่งทอเทคนิคในเยอรมนีมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ เยอรมนีมีความได้เปรียบจากการมีตลาดผู้ใช้สิ่งทอเทคนิคในประเทศซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต โดยเฉพาะยานยนต์ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และพลังงานทดแทน ขณะเดียวกันแรงหนุนจากความต้องการสิ่งทอเทคนิคในตลาดโลกก็มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ จีน ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์รายใหญ่ของโลก รวมถึงประเทศเอเชียอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย และไทย ซึ่งเป็นฐานการผลิตยานยนต์สำคัญเช่นกัน ตลอดจนกระแส Megatrend ของโลก เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรโลก โดยเฉพาะในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และการขยายตัวของประชากรในตลาดเกิดใหม่อย่างอาเซียน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเอื้อต่อการขยายตลาดสิ่งทอเทคนิคประเภทต่างๆ เช่น สิ่งทอเทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ สายพานลำเลียง เข็มขัดนิรภัย) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข (ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่) เป็นต้น 

   เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคของเยอรมนีมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากเป็นเพราะพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็งแล้ว การมุ่งรักษาและจูงใจบุคลากรทั้งนักวิจัยและแรงงานทักษะก็นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยควรศึกษาเป็นแบบอย่างในการที่จะก้าวสู่การผลิตสิ่งทอที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการแสวงหาตลาดใหม่ และลดการพึ่งพิงการผลิตสิ่งทอแบบดั้งเดิมที่ไทยเสียเปรียบในการแข่งขันมากขึ้นทุกขณะ ปัจจุบันการผลิตสิ่งทอเทคนิคของไทยยังมีปริมาณไม่มากนัก และมีส่วนแบ่งตลาดสิ่งทอเทคนิคโลกเพียงร้อยละ 1.2 ขณะที่การวิจัยและพัฒนายังห่างชั้นจากประเทศผู้ผลิตชั้นนำของโลก อย่างไรก็ตาม การที่ภาครัฐให้ความสำคัญและสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณสมบัติของเส้นใยให้มีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาคุณสมบัติด้านเทคนิคของผ้า เช่น กันเชื้อแบคทีเรีย กันน้ำ ทนไฟ แนวทางดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่การผลิตและส่งออกสิ่งทอเทคนิคที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระยะข้างหน้า

 
ขอขอบคุณข้อมูล จาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (www.exim.go.th)
ขอขอบคุณภาพ จาก FreeImages.com (www.freeimages.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.