หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) แต่งตั้ง เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 184/2558 เรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 แต่งตั้ง เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 184/2558 เรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี


คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 184/2558 เรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น

เพื่อให้การมอบหมายและมอบอำนาจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจตามคำสั่งดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกความในข้อ 2.1.6 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

2. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.1.3 และข้อ 4.1.4 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.1.3 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

4.1.4 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ

4.1.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก”

3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.2.6 และข้อ 5.2.7 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“5.2.6 คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

5.2.7 คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม และ

5.2.8 กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป


ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.