หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) แต่งตั้ง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

 แต่งตั้ง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 ราย ดังนี้

1. นายกฤษฎา บุญราช อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการพัฒนาชุมชน

3. นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมที่ดิน

5. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการปกครอง

6. นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

7. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนราธิวาส ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

8. นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

9. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยนาท ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.