หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) แต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

 แต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวน 7 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปีแล้ว ดังนี้ 1. นายไพศาล พฤติพร ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน 2. นายพลศักดิ์ เศรษฐนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน 3. นายปั้น วรรณพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน 4. นายวีรศักดิ์ ลดาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน 5. นางสินี จงจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน 6. นายสุวรรณ สุขประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม 7. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป


ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.