หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) ต่างประเทศ เรื่อง ร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region

 ต่างประเทศ เรื่อง ร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่าง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region และหากมีการแก้ไขถ้อยคำหรือประเด็นที่มิใช่สาระสำคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองแถลงการณ์ดังกล่าว

สาระสำคัญของร่าง 2 ฉบับมี ดังนี้

1 . ร่ า ง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region เป็นการแสดงเจตจำนงของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในการดำเนินความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์2012 ทั้งนี้ ร่าง Joint Statement ดังกล่าว มีสาระสำคัญเพื่อตอกย้ำการดำเนินงานต่อเนื่องจากแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยการเตรียมพร้อมและรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

2 . ร่ า ง Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region ไม่มีถ้อยคำที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 23


ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.