หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) ต่างประเทศ เรื่อง การลงนามในร่างพิธีสารว่าด้วยการเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับไลบีเรียภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของไลบีเรีย

 ต่างประเทศ เรื่อง การลงนามในร่างพิธีสารว่าด้วยการเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับไลบีเรียภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของไลบีเรียคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบในสารัตถะของร่างพิธีสารว่าด้วยการเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับไลบีเรียภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ของไลบีเรีย

2. มอบหมายให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ

3. หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ พณ. ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

สาระสำคัญของเรื่อง

พณ. รายงานว่า

1. ไทยและไลบีเรียได้เจรจาเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างไทยกับไลบีเรียตามกระบวนการภาคยานุวัติเป็นสมาชิก WTO ของไลบีเรีย และได้สรุปผลรวมทั้งจัดทำร่างพิธีสารว่าด้วยการเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างไทยกับไลบีเรีย โดยไลบีเรียต้องลงนามร่างพิธีสารฯ กับประเทศสมาชิก WTO ที่เจรจาทวิภาคีรวมทั้งไทย เพื่อให้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของไลบีเรียแล้วเสร็จภายในการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ 10 (WTO ministerial Conference: MC10) ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายปี 2558

2. ร่างพิธีสารฯ เป็นเพียงตราสารที่จัดทำขึ้นเพื่อให้แสดงให้เห็นถึงผลการเจรจาของประเทศที่กำลังจะเข้าเป็นสมาชิก WTO คือ สาธารณรัฐไลบีเรียกับประเทศสมาชิก WTO ซึ่งในกรณีนี้ คือ ไทย เพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่ประเทศนั้นจะให้ในกรอบ WTO โดยผลการเจรจาระหว่างไทยกับไลบีเรียในการลดภาษีสินค้านำเข้าของไลบีเรียต่อไทยที่บรรจุอยู่ในร่างพิธีสารฯ จะถูกนำไปรวมกับผลการเจรจากับประเทศสมาชิกอื่นในตารางข้อผูกพันการเข้าสู่ตลาดในเรื่องสินค้าและบริการ (schedules of market access commitments in goods and services agreed between the acceding government and WTO Members) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ accession pakage ของไลบีเรีย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อไลบีเรียได้ยื่นพิธีสารภาคยานุวัติ (Protocol of Accession) แล้ว 30 วัน ดังนั้น ร่างพิธีสารฯ เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการเจรจาเพื่อเข้าเป็นภาคีสมาชิกของ WTO ของไลบีเรีย และไม่มีสถานะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แต่ประการใด


ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.