หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) สังคม – เศรษฐกิจ เรื่อง การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

  สังคม – เศรษฐกิจ เรื่อง การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1,173 บ่อ แยกเป็นพื้นที่ที่มีไฟฟ้า จำนวน 928 บ่อ และไม่มีไฟฟ้า จำนวน 245 บ่อ งบประมาณ 372,880,620 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงาน/โครงการบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งมีวงเงินงบประมาณคงเหลือใช้ได้ จำนวน 374,268,769 บาท ซึ่งเมื่อใช้งบประมาณดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว จะคงเหลืองบประมาณจำนวน 1,388,149 บาท

2. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

3. ภายหลังดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้ว ให้มีการจัดทำทะเบียนคุม และระบุพิกัดที่ตั้งให้ชัดเจน พร้อมทั้งส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการใช้ประโยชน์และบำรุงรักษาต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.