หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) สังคม – เศรษฐกิจ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

  สังคม – เศรษฐกิจ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) เสนอ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในระยะต่อไป ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ดังนี้


มาตรการ ผู้รับผิดชอบ
(1) การแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน
(1.1) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยน้ำจากเขื่อน โดยให้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า รัฐบาลพยายามบริหารจัดการด้านชลประทานให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับภาคการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาที่ใกล้ออกรวงและพืชสวนหรือผลไม้ โดยจะต้องพิจารณาจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในขณะนี้ของแต่ละพื้นที่ด้วย กระทรวงมหาดไทย(มท.)และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
(1.2) การรณรงค์เพื่อช่วยกันประหยัดน้ำ
- ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น การซักล้าง การรดน้ำต้นไม้ และพิจารณาวิธีนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก ทุกส่วนราชการ
- ให้ขอความร่วมมือจากสื่อต่างๆ ร่วมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดผ่านสื่อทุกช่องทาง ทั้งโทรทัศน์และสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องทุกช่วงเวลาด้วย กรมประชาสัมพันธ์
(1.3) การบริจาคและจัดหาน้ำดื่ม
- กรณีมีข่าวว่าจะมีการขาดแคลนน้ำดื่ม ให้เตรียมการในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลจะประกาศเชิญชวนให้บริจาคน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ประสบความเดือร้อนเช่นเดียวกับที่ได้ระดมความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติไปต่างประเทศ ทุกส่วนราชการ
- ในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริจาคน้ำขวดสำหรับดื่มเพื่อเพิ่มเติมไปยังจุดจ่ายน้ำพระราชทานทุกจุด ผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) การดำเนินโครงการตามแผนบริหารจัดการน้ำ
(2.1) การกำหนดให้ภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติ ให้กำหนดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีการบูรณาการการทำงานของทุกกระทรวง

(2.2) การจัดทำแผนงานโครงการระยะที่ 1-3 ให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำปี 2557-2569 ให้ชัดเจน ดังนี้

- ส่วนที่ดำนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน

- ส่วนที่ต้องดำเนินการในระยะต่อไปในปี 2559-2560, 2561-2564 และ 2565-2569 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดย ทั่วกันด้วย

ทุกส่วนราชการที่มีโครงการตามแผนบริการจัดการน้ำปี 2557-2569
(2.3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก
- ให้นำความรู้จากศูนย์เกษตรกรจังหวัด ปราชญ์ชาวบ้านและประสบการณ์จากพื้นที่ซึ่งประสบความสำเร็จในการดูแลและพึ่งตนเองได้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกมาเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามแนวทางของการจัดพื้นที่ทางการเกษตร (zoning) ในระยะยาว กษ.และมท. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- ให้จัดจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยดังกล่าวข้างต้น เช่น จัดตลาดจำหน่ายในพื้นที่ รวบรวมและขนส่งผลผลิตไปยังตลาดนอกพื้นที่ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความต้องการใช้และความสามารถในการผลิตให้สมดุลกันด้วย กระทรวงพาณิชย์และ กษ.

 

ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)

บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.