หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) สังคม – เศรษฐกิจ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558 และครั้งที่ 2/2558

 สังคม – เศรษฐกิจ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558 และครั้งที่ 2/2558คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กนย. รายงานว่า ผลการประชุม กนย. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1.เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรรายย่อยที่ อ.ส.ย. นำเสนอ โดยให้ อ.ส.ย. รับข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำยางสดที่รับซื้อในโครงการฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย พร้อมทั้งให้จัดสัดส่วนเงินระหว่างการซื้อน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยให้เหมาะสม

2. เห็นชอบในหลักการโครงการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ยางใช้ภายในประเทศโดยมอบหมายให้ กษ. (กรมวิชาการเกษตร และ อ.ส.ย.) นำโครงการไปผนวกรวมกับโครงการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ยางใช้ภายในประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อเสนอเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป

3. เห็นชอบในหลักการให้โครงการร่วมค้าเพื่อการซื้อขายล่วงหน้ายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย (AFET) เป็นมาตรการเสริมภายใต้โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมอบให้ อ.ส.ย. จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

4. เห็นชอบในหลักการการปรับแผนการดำเนินโครงการพัฒนาตลาดตามแผนแม่บทปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณดำเนินการปี 2558 โดยใช้งบกลาง จำนวน 818.23 ล้านบาท

5. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 จากเดิมที่กำหนดให้ กษ. เป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็น “ให้ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี” และเห็นชอบการขยายกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท) จากเดิมให้การสนับสนุนสินเชื่อเฉพาะสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) เป็น “ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสหกรณ์ทุกประเภท วิสาหกิจชุมชน และองค์การวิสาหกิจอื่นที่ทำธุรกิจยางพารา”

สำหรับผลการประชุม กนย. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการขับเคลื่อนด้านยางพาราภายใต้กรอบนโยบายเดิมโดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่เป็นอุปสรรคและจุดอ่อนของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วในปี 2557/2558 ให้สอดคล้องกับข้อเสนอของภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพในปี 2558/2559 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุมเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ที่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2558 ให้ อก. รับข้อเสนอของกรรมการผู้แทนสมาคมน้ำยางข้นไทยที่ขอให้ขยายระยะเวลาโครงการนี้ออกไปอีก 1 ปี ไปพิจารณาหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุป

2. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ของ ธ.ก.ส. จากสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ออกไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมทั้งขยายระยะเวลาโครงการที่สถาบันเกษตรกรต้องส่งคืนเงินกู้ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง เห็นชอบให้ยกเลิกแนวทางเดิมเนื่องจากไปต่อไม่ได้เพราะคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ผ่านเงื่อนไขตามที่ธนาคารออมสินกำหนด โดยมอบรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) พิจารณาในรายละเอียดเพื่อทบทวนแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

4. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เห็นชอบให้ยกเลิกระบบเดิมและให้ดำเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ประธาน กนย. โดยให้ใช้เงินที่เหลืออยู่ของโครงการฯ รับซื้อยางเฉพาะจากเกษตรกรเท่านั้น และให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นผู้ตรวจสอบ โดยไม่ใช้ระบบเดิม

5. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรให้เต็มตามวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท

6. โครงการควบคุมปริมาณการผลิตยาง มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าไปควบคุมพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำสวนยางให้เป็นไปตามกฎหมายรวม 6 แสนไร่ และ กษ. โค่นยางเก่าปีละ 4 แสนไร่ รวม 1 ล้านไร่ เพื่อลดปริมาณอุปทานยางในปลายปี 2558/2559 รวม 1.5 – 2 แสนตัน

7. โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้สิทธิ์ของเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยให้จ่ายเงินตามโครงการชดเชยรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรตามข้อมูลที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินโดยเร็วซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สัตยาบันการปรับปรุงแนวทางการใช้สิทธิ์ของเกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าว


ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.