หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) สังคม – เศรษฐกิจ เรื่อง เรื่อง ร่างข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 สังคม – เศรษฐกิจ เรื่อง เรื่อง ร่างข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กห. เสนอว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) ได้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประเภทสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งสิ้นไม่เกินเก้าเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง เป็นกู้ยืมได้รวมทั้งสิ้นไม่เกินสิบห้าเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจาก อผศ. มีเงินกองทุนที่สามารถช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงานกู้ยืมเงินได้อย่างเพียงพอ โดยสภาทหารผ่านศึกได้มีมติให้ความเห็นชอบด้วยแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558

สาระสำคัญของร่างข้อบังคับ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว พ.ศ.2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์ประเภทการสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้นจากเดิม “ไม่เกินเก้าเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง” เป็น “ไม่เกินสิบห้าเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง”


ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.