หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) สังคม – เศรษฐกิจ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 และวันที่ 31 มีนาคม 2556

 สังคม – เศรษฐกิจ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 และวันที่ 31 มีนาคม 2556คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 และวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ

สธ. รายงานว่า

การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็นมาตรการหนึ่งในอีกหลายมาตรการที่ใช้ในการแก้ปัญหาขาดแคลนและสร้างแรงจูงใจให้มีกำลังคนด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายกำลังคนในสาขาขาดแคลน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มมากขึ้น สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สธ. ได้กำหนดเงื่อนไขที่ต้องทุ่มเทการทำงานให้กับหน่วยงานอย่างเต็มที่จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ และได้เริ่มการศึกษาการคงอยู่ของกำลังคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ ซึ่งจะนำผลการศึกษาดังกล่าวมาจัดทำข้อเสนอในการปรับระบบค่าตอบแทนและการพัฒนาเงื่อนไขการปฏิบัติงานประกอบการเบิกจ่ายต่อไปในอนาคต


ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.