หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) กฎหมาย เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจำนวน 10 ฉบับ

  กฎหมาย เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจำนวน 10 ฉบับ


 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 10 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ ดังนี้

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายคลองน้ำแดง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำยม เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

5. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองท่าแนะ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองสิเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

7. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำน่าน (ลำน้ำเดิม) เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

8. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำนครนายก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

9. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ

10. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย คลองน้ำแดง จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ถึงกิโลเมตรที่ 9.800 ในท้องที่ตำบล เขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ ค่าชลประทาน

2. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ในท้องที่ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

3. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ในท้องที่ตำบล ละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

4. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 4 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำยม จากศูนย์กลางฝายแม่ยม ในท้องที่ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จัหวัดแพร่ ไปทางเหนือน้ำถึงกิโลเมตรที่ 0.760 ในท้องที่ตำบลบ้านหมุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปทางท้ายน้ำถึงกิโลเมตรที่ 0.900 ในท้องที่ตำบลบ้านหมุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

5. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 5 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองท่าแนะ จากศูนย์กลางฝายคลองท่าแนะ กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปทางเหนือน้ำถึงกิโลเมตรที่ 4.200 ในท้องที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปทางท้ายน้ำถึงกิโลเมตรที่ 1.100 ในท้องที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

6. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 6 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองสิ ในท้องที่ตำบลสิ และตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

7. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 7 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำน่าน (ลำน้ำเดิม) จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลหนองแขม และตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ถึงกิโลเมตรที่ 5.150 ในท้องที่ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

8. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 8 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำนคนนายก จากศูนย์กลาง อ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนคนนายก จังหวัดนครนายก ถึงกิโลเมตรที่ 33.000 ในท้องที่ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

9. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 9 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ในท้องที่ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี และตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

10. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 10 กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในท้องที่ตำบลลำนารายณ์ ตำบลท่าดินดำ ตำบลชัยบาดาล ตำบลม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล ตำบลท่าหลวง ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง ตำบลโคกสลุง ตำบลมะนาวหวาน ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และตำบลวังม่วง ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
 
 
ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.