หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) กฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  กฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ มีดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “ปี” ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้หมายความว่า ระยะเวลาสิบสองเดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มต้นฤดูการประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงวันเริ่มต้นฤดูตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

2. เพิ่มเติมนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “หมู่บ้าน” และ “คณะกรรมการหมู่บ้าน”

3. แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการใน คชก. จังหวัด และ คชก. ตำบล และอำนาจหน้าที่ของ คชก. และอำนาจหน้าที่ของ คชก. ต าบล ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

4. กำหนดให้มี คชก. อำเภอ และมีอำนาจหน้าที่ เช่น ให้ข้อเสนอแนะแก่ คชก. จังหวัด และ คชก. ตำบล ในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่าในเขตท้องที่

5. แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีประกาศยกเว้นไม่ต้องมี คชก. อำเภอ หรือ คชก. ตำบล ในเขตหรือแขวงของกรุงเทพมหานครได้

6. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการเลือกผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าใหม่ให้มีความเหมาะสม

7. ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็นกรรมการแทนกรรมการโดยตำแหน่งใน คชก. ตำบล และยกเลิกอำนาจหน้าที่นายอำเภอในการให้คำปรึกษา คชก. จังหวัดกำกับดูแล คชก. ตำบล และประสานงานระหว่าง คชก. จังหวัด กับ คชก. ตำบล

8. แก้ไขเพิ่มเติมวาระการเป็นผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าเนื่องจากการมี คชก. อำเภอ เพิ่มขึ้น

9. แก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ คชก. อำเภอ คือ การประชุม การเรียกมาให้ถ้อยคำหรือการเรียกเอกสาร การเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่การเก็บค่าเช่าในพื้นที่ที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ คชก. อำเภอ กำหนด

10. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ คชก. ตำบล ต้องแจ้งผลการวินิจฉัยข้อพิพาทให้คู่กรณีทราบภายในสามสิบวัน

11. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการเช่านาให้สามารถทำหลักฐานการเช่าเป็นหนังสือและให้ใช้บังคับตามระยะเวลาในหนังสือได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองปี

12. แก้ไขเพิ่มเติมกรณีต่าง ๆ ที่เมื่อ คชก. ตำบล ดำเนินการแล้วต้องรายงานให้ คชก. อำเภอทราบ ได้แก่ การทำหลักฐานการเช่านา การบอกเลิกการเช่านา การขอเปลี่ยนแปลงการปลูกข้าว หรือพืชไร่ การขอปรับปรุงนา

13. แก้ไขเพิ่มเติมการจัดทำประกาศอัตราค่าเช่าขั้นสูง ผลผลิตขั้นสูงเป็นรายหมู่บ้าน

14. ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงของ คชก. ตำบล โดยนำไปรวมกับมาตรา 40 โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านกำหนดแทน

15. แก้ไขเพิ่มเติมการจัดทำประกาศท้องที่ที่เสียหายเพื่อลดค่าเช่านา หรืองดเก็บค่าเช่านา เนื่องจากภัยธรรมชาติ กรณีการเสียค่าเช่านาลดลงตามส่วนเนื่องจากผลผลิตต่ำและการเก็บค่าเช่านาในอัตราที่สูงกว่าอัตราตามประกาศของ คชก. อำเภอ

16. แก้ไขเพิ่มเติมการยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. ตำบล

17. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีเรียกรับค่าเช่านาเกินกว่าอัตราค่าเช่านาที่ คชก. อำเภอกำหนด
 
 
ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.