หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ) กฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 กฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

คค. เสนอว่า

กรมเจ้าท่า ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU FISHING) โดยจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลเรือที่เดินเข้าออกจากราชอาณาจักร และเรือที่เดินภายในราชอาณาจักรบางประเภทเป็นพิเศษ รวมถึงการกำกับดูแลบุคคลที่ทำการในเรือหรือผู้รับจ้างทำงานในเรือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรปการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ และเพิ่มประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกรณีการล่วงล้ำลำน้ำตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการดำเนินการเพื่อมอบอำนาจให้สถาบันจัดชั้นเรือ (CLASSIFICATION SOCIETY) สามารถตรวจเรือและออกใบสำคัญการตรวจเรือได้ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของเรือในการนำเรือเข้ารับการตรวจสภาพเรือและออกใบสำคัญรับรองตามข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายให้บรรลุผลตามมาตรการดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

สาระสำคัญของเรื่อง

(1) แก้ไขชื่อหมวดที่ 2 ในภาค 1 โดยเพิ่มหน้าที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเข้ามาหรือออกจากน่านน้ำไทย หรือเดินเรือในน่านน้ำไทย
(2) เพิ่มบทบัญญัติให้เรือกำปั่นตามประเภทและขนาดที่เจ้าท่าประกาศกำหนด เมื่อจะเดินเรือในน่านน้ำไทย นายเรือต้องแจ้งและรายงานต่อเจ้าท่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าท่าประกาศกำหนด เพื่อให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเรือที่เดินในน่านน้ำไทยได้ โดยเฉพาะเรือที่มีขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส ให้เข้ามาในระบบตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ
(3) เพิ่มเติมบทบัญญัติลงโทษกรณีมีผู้ฝ่าฝืนประกาศกำหนดให้เรือกำปั่นตามประเภทและขนาดที่กำหนดเมื่อจะเดินในน่านน้ำไทยนายเรือต้องแจ้งหรือรายงานต่อเจ้าท่า
(4) แก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษกรณีมีผู้ฝ่าฝืนปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกและโทษปรับเป็นรายวัน
(5) เพิ่มบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าท่าอนุญาตให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและ ออกใบสำคัญรับรองตามข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้สถาบันจัดชั้นเรือได้รับมอบอำนาจ
(6) เพิ่มบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าท่าในการออกหนังสือสำคัญประจำตัวคนทำการในเรือ หรือผู้รับจ้างทำงานในเรือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ และอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง และการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU FISHING)

 
ขอขอบคุณข้อมูล จาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)

 

บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.