หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 113
 
民事責任 
他人の命・身体・健康に対して害を与え、又は他人の資産もしくは公共資産を損害させる原因である汚染物漏れ・発
散を発生させるものの所有者或いは占有者は、故意か不注意によるものを問わず、損害賠償金を払わなければならない
義務がある。但し、下記の場合を除く。
(1) 不可抗力、戦争の場合。
(2) 政府や政府係官の命令に従った行動。
汚染漏れが更に拡大する原因は危険・損害を受けた本人もしくは直接・間接的責任者の行動である。
 
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***