หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 111
 
危険物の運搬 (Loading and Unloading)
• 火花を発生させる行動を避ける。
• 衝突を防ぐために容器を固定させる 。
• 運搬中に車のエンジンを止め、常にサイドブレーキをかけておかなければならない。但し、ポンプを駆動する運
搬車のエンジンを使用する場合を除く。
• 運搬中に容器が破れたり毀れたりしないように注意する。
• 運搬の際、終了まで必ず知識を持つ責任者に運搬を管理させなければならない。
• 引火性に強いガスや液体の危険物の運搬については静電気の発生を防ぐため、車両のシャーシフレームからア
ース線をつなげた上実施すること。運搬が終わってからそのアース線を外す。
• 引火性に強いガスや液体の危険物を容器からトラックに移す時、万が一緊急事態のため、トラックは前向きです
ぐ移動できるような位置に止めること。又、コントロール・バルブは動かしやすい位置にあること。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***