หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 89
 
ゴールドカード (GOLD CARD)
(1) 輸入関税手続き面での特典
1.1 検査を免除される。但し、別途規定された特別な手続き規則がある場合、あるいは疑わしい事象がある
場合は除く。
1.2 関税手続き中、あるいは貨物の通関検査中、輸入貨物に問題がある場合、あるいは反論がある場合、ゴ
ールドカード輸出入業者は次の手続きを行う特典を有する。
(1.2.1) 関税価格あるいは関税率に問題があった場合、ゴールドカード輸出入業者は、解決策を探す
ため、各関税事務局に常駐する関税価格や関税率の専門家である税関職員に相談する権利を有する。
(1.2.2) その他の面で問題があった場合、ゴールドカード輸出入業者は、解決策を探すため、各関税事
務局に常駐する担当の税関職員に相談する権利を有する。
1.3 審査あるいは通関前の十分な関税評価のため、輸入貨物のサンプルを送付しなければならない場合、
サンプルを抜き取り、先に通関するものとする。但し、関連法あるいはその他の関連法に基づき発布された規則により別
途規定されている場合、あるいは禁止や制限貨物であるという疑わしい事象がある場合は除く。
1.4 バラ荷 (バルクカーゴ)形態による輸入貨物は、量的担保を置く必要がない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***