หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 52
 
解雇手当が不要な場合 
1. 業務に不誠実であったり、故意に使用者に対して刑事上の罪を犯した場合
2. 故意に使用者に損害を与えた場合
3. 不注意により使用者に深刻な損害を与えた場合
4. 就業規則または使用者の合法的な規定や命令に違反し、使用者が既に警告書を出した場合。ただし、警告書
を不要とする深刻な場合を除く。警告書は労働者が違反した日から1年有効とする。
5. 間に休日の有無を問わず、適切な理由なく3労働日連続して職場放棄した場合。
6. 最終判決で懲役を受けた場合。不注意または軽犯罪でも使用者に損害を与えた場合はその限りではない。
解雇手当を支払わない解雇の際、使用者が解雇通告にその事実を記載しなかったり、労働者に解雇の理由を知ら
せなかったりした場合、後日解雇の理由として引用することが出来ない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***